Transcript of Riyo’s final message as Miss Universe – Đây là bản chép lại những thông điệp cuối cùng của Hoa hậu Riyo Mori trong cương vị Hoa hậu Hoàn vũ:

My reign as Miss Universe 2007 has been beautiful and onerous (1). I have had fun (2) everyday and learned so much. All of this was made possible because of (3) my loving family and everyone who supported me. Mom and dad, if you hadn’t raised me, surely I wouldn’t be in this place today. To my loving grandmother in heaven, I am forever grateful. To Mr. Trump, everyone at Miss Universe Organization and Miss Universe Japan, thank you for your undying (4) love and support, you are forever part of my family. My memories are treasures (5) that I will keep me for a lifetime.

And finally, to all the young people of the world, if I could do it, so can you? Never give up (6) on your dreams and always look ahead (7). Be patient (8), positive (9) and happy.

 

VOCABULARY:

(1) onerous /ˈəʊnərəs/ (adj): đầy nổ lưc, cần sự nổ lực lớn lao

(2) have fun (v): có được niềm vui

=> Have fun! (= Enjoy yourself): Hãy vui và tận hưởng đi!

(3) Cấu trúc: because of + V_ing / N = because + S + V + O

(4) undying /ʌnˈdaɪɪŋ/ (adj): mãi mãi, bất tận, vĩnh cữu

(5) treasure /ˈtreʒə(r)/ (n): kho báu, của quý, châu báu

(6) give up (v): từ bỏ

(7) look ahead /lʊk əˈhed/ (v): nhìn thẳng về phía trước

(8) patient /ˈpeɪʃnt/ (adj): kiên trì, nhẫn nại

(9) positive /ˈpɒzətɪv/ (adj): tích cực, lạc quan – hoặc có nghĩa là DƯƠNG TÍNH được sử dụng trong Y học.

Ví dụ: Actor Idris Elba said he has tested positive for Covid-19.

Trái nghĩa với: negative /ˈneɡətɪv/ (adj): phủ nhận – hoặc có nghĩa ÂM TÍNH

 

BÀI TẠM DỊCH ĐẦY ĐỦ:

Nhiệm kì của tôi với tư cách là Hoa hậu Hoàn vũ 2007 rất tươi đẹp và đầy nổ lực. Tôi đã có những niềm vui hàng ngày và học được rất nhiều. Tất cả điều này đã được thực hiện bởi vì gia đình yêu thương của tôi và tất cả mọi người đã ủng hộ tôi. Mẹ và Bố, nếu bố mẹ không nuôi nấng con, chắc chắn hôm nay con sẽ không ở đây. Gửi người bà yêu thương của con trên thiên đàng, con mãi mãi biết ơn. Gửi ông Trump, tất cả mọi người tại Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản, cảm ơn mọi người vì tình yêu và sự ủng hộ bất tận, mọi người mãi mãi là một phần gia đình của tôi. Ký ức này là kho báu mà tôi sẽ giữ suốt đời.

Và cuối cùng, với tất cả những người trẻ trên thế giới, nếu tôi có thể làm được, vậy bạn có thể không? Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của bạn và luôn nhìn về phía trước. Hãy kiên nhẫn, nghĩ tích cực và hạnh phúc nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *