The 1st Runner-up of Miss Universe 2018 – Dr Tamaryn Green (Miss South Africa) gives simple advice on (1) staying safe & helping contain (2) the spread (3) of COVID-19

Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2018 – Bác sĩ Tamaryn Green (Hoa hậu Nam Phi) đưa ra những lời khuyên đơn giản để giữ an toàn & giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Hi, I’m Tamaryn Green – Miss South Africa 2018 and a qualified medical doctor (4). I’m here to talk to (5) you about COVID-19 (6). South Africa! This is a time for prudence (7) not panic (8), science not stigma (9), facts (10) not fear. Our government is implementing (11) effective (12) containment strategies (13), but we too have a responsibility. I urge (14) you to follow medical advice and take simple practical (15) steps recommended (16) by Health authorities (17).

COVID-19 is a serious issue (18) but this is not the time to panic. Instead, know the facts and help stop the spread of it. COVID-19 is transmitted (19) from person to person and spreads through respiratory (20) droplets (21), so what ever you cough (22) or sneeze (23), cover your mouth with a flexed elbow (24) or a tissue (25). Then, throw the tissue in the bin. And of course, wash your hands.

South Africa has been quick to respond to the threat (26) of COVID-19. On the 29th of January – 37 days before South Africa’s first diagnosed case (27) of COVID-19. Our Minister of Health – Dr William Kesey activated (28) the Emergency (29) of Operations (30) Center at the National Institute (31) of communicable (32) diseases. This gave us a relatively (33) good lead time to prepare for COVID-19. So let’s support government, spread facts not fear because together we can beat this.

VOCABULARY:

(1) advice on ST /ədˈvaɪs/: lời khuyên về điều gì đó

(2) contain /kənˈteɪn/ (v): kiếm chế, kiềm hãm, chặn lại

=> containment /kənˈteɪnmənt/ (n): sự kiềm lại, ngăn chặn

(3) spread /spred/ (n): sự lây lan, sự lan truyền – (v): lây lan, lây truyền

=> the spread of disease : sự lây truyền dịch bệnh

(4) qualified /ˈkwɒlɪfaɪd/ (adj): đủ trình độ chuyên môn

=> a qualified medical doctor: một bác sĩ y khoa có đủ trình độ

=> qualified for ST / to do ST

(5) talk to SO (about ST/SO): nói với ai đó về 1 vấn đề nào đó

  • speak to SO (about ST/SO)
  • say ST to SO
  • tell SO about ST

(6) COVID-19 = Corona Virus Disease 2019: Dịch bệnh liên quan đến virus Corona năm 2019

(7) prudence /ˈpruːdns/ (n): sự thận trọng

# imprudence /ɪmˈpruːdns/

(8) panic /ˈpænɪk/ = fear (n): sự hoảng loạn – (v): hoảng loạn

(9) stigma /ˈstɪɡmə/ (n): sự kì thị

(10) fact /fækt/ (n): sự thật, thực tế

=> in fact (idioms): trên thực tế là, nói tóm lại là

(11) implement /ˈɪmplɪment/ = carry out (v): thi hành, thực hiện đầy đủ

(12) effective  /ɪˈfektɪv/ (adj): có hiệu quả

(13) strategy /ˈstrætədʒi/ (n): chiến dịch

(14) urge /ɜːdʒ/ (V): thúc giục, nhấn mạnh, cố thuyết phục

=> urge SO to do ST

(15) practical /ˈpræktɪkl/ (adj): thiết thực, có ích, thích hợp với mục đích ban đầu

(16) recommend /ˌrekəˈmend/ (v): đề xuất, kiến nghị

Cấu trúc Rút gọn mệnh đề quan hệ: I urge you to follow medical advice and take simple practical steps which recommended by Health authorities.

=> … steps recommended by …

(17) authority /ɔːˈθɒrəti/ (n): người/ cơ quan có thẩm quyền

(18) issue /ˈɪʃuː/ (n): vấn đề

(19) transmit /trænzˈmɪt/ (v): truyền

=> transmit ST from … to …

(20) respiratory /rəˈspɪrətri/ (adj): thuộc hồ hấp, thuộc sự thở

(21) droplet /ˈdrɒplət/ (n): giọt nước nhỏ

(22) cough /kɔːf/ (v): ho

(23) sneeze /sniːz/ (v): hắt hơi, hắt xì

(24) flexed elbow /flekst ˈelbəʊ/: gập khủy tay, khủy tạy được gập lại

(25) tissue /ˈtɪʃuː/ (n): khắc giấy

(26) threat /θret/ (n): mối đe dọa, sự báo trước (về nguy hiểm)

(27) diagnose /ˌdaɪəɡˈnəʊz/ (v): chuẩn đoán

=> diagnosed case: trường hợp được chuẩn đoán

(28) activate /ˈæktɪveɪt/ (v): kích hoạt, cho hoạt động

(29) Emergency /ɪˈmɜːdʒənsi/ (n): tình trạng khẩn cấp

(30) Operation /ˌɒpəˈreɪʃn/ (n): Sự vận hành

(31) institute of ST /ˈɪnstɪtjuːt/ (n): viện, ban

(32) communicable /kəˈmjuːnɪkəbl/ (adj): có thể lây lan

=> communicable disease: bệnh có thể lây lan

(33) relatively /ˈrelətɪvli/ (adj): tương đối, vừa đủ, vừa phải

BÀI TẠM DỊCH ĐẦY ĐỦ TIẾNG VIỆT:

Xin chào, tôi là Tamaryn Green – Hoa hậu Nam Phi 2018 và là một bác sĩ y khoa có trình độ. Tôi ở đây để nói với bạn về COVID-19. Nam Phi! Đây là thời gian để cho sự thận trọng không hoảng loạn, khoa học không kỳ thị, thực tế không sợ hãi. Chính phủ của chúng ta đang thực hiện các chiến lược ngăn chặn hiệu quả, nhưng chúng tôi cũng có trách nhiệm. Tôi khuyên bạn nên làm theo lời khuyên y tế và thực hiện các bước thực tế đơn giản được đề nghị bởi các cơ quan Y tế.

COVID-19 là một vấn đề nghiêm trọng nhưng đây không phải là lúc để hoảng loạn. Thay vào đó, hãy nhận thức về thực tế và giúp ngăn chặn sự lây lan của nó. COVID-19 được truyền từ người sang người và lây lan qua các giọt hô hấp, vì vậy bất cứ khi nào bạn ho hoặc hắt hơi, hãy che miệng bằng khuỷu tay uốn cong hoặc khăn giấy. Sau đó, ném khăn giấy vào thùng rác. Và tất nhiên, hãy rửa tay nữa.

Nam Phi đã nhanh chóng ứng phó với mối đe dọa của COVID-19. Vào ngày 29 tháng 1 – 37 ngày trước trường hợp được chẩn đoán đầu tiên của Nam Phi về COVID-19. Bộ trưởng Bộ Y tế của chúng ta – Bác sĩ William Kesey đã kích hoạt Tình trạng khẩn cấp của Trung tâm vận hàng tại Viện truyền nhiễm quốc gia. Điều này đã cho chúng tôi thời gian dẫn tương đối tốt để chuẩn bị cho COVID-19. Vì vậy, hãy ủng hộ chính phủ, truyền bá sự thật không sợ hãi vì cùng nhau chúng ta có thể đánh bại điều này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *