I’m Emmy Sawyer. If I could describe myself in three words, they would be “determined (1), compassionate (2) and ready”: ready to learn, ready to take on a challenge and ready to speak up (3) for the issues that are very relevant (4) and very close to my heart (5) today. As one of the youngest contestants here today, I want to bring a fresh perspective (6) and a new voice to inspire and empower beauty in our new generation. Thank you!

Talk about: BRIBERY 

I think that I value fairness (7) over everything and bribery (8) is a form of unfairness. And to live in a society together, I feel like we all need to be equal and have equal rights. And I think bribery is one of those shortcuts (9) that we need to eliminate (10) by teaching people to be happy as they are and to achieve their dreams with themselves and be confident in themselves. And you don’t need to bribe anybody as long as you’re confident who you are, you can achieve anything and anything is possible. Thank you!

Question: If you found that the member of your family relevant with the illegal (11) action, what would you handle it?

As I said, I’m somebody who’s very up for the justice system (12), so even if there’s somebody in my family, if something is unjust, if I see something, I say something. And I want to remind people to just speak up for something if you see something wrong. Then you need to say something because I want you guys to ask yourself: If not now then when, if not me then who? Thank you!

Question: On social media, I’ve read that some tend to say that you are too young for this pageant. You know, you need more life experience, what would be your defence (13)?

All opinions are valid, I think. But I don’t believe that age is a limiting factor. I am here because I have a purpose and I have a message, and that message is to speak up for not just my young generation but for all the generations which I think is very neglected (14) subject. And because I’m here with a message that’s enough that you can do anything as long as you know who you are and you know what you stand for (15), then anything is possible and you can achieve your dreams. Thank you!

VOCABULARY:

(1) determined /dɪˈtɜːmɪnd/ (adj): kiên định, quả quyết, kiên quyết

(2) compassionate /kəmˈpæʃənət/ (adj): nhân ái, trắc ẩn

(3) speak up (v): lên tiếng, nói to lên, nói 1 cách thẳng thừng

(4) relevant /ˈreləvənt/ (adj): có liên quan, có kết nối

(5) close to one’s heart : gắn bó, gần gũi

(6) perspective /pəˈspektɪv/ (n) = viewpoint: quan điểm

(7) fairness /ˈfeənəs/ (n): sự công bằng, không thiên vị

# unfairness /ˌʌnˈfeənəs/ (n): sự bất công, thiếu công bằng

(8) bribery /ˈbraɪbəri/ (n): sự đút lót, sự hối lộ

=> bribe /braɪb/ (v): đút lót, hối lộ – (n): vật đút lót, của hối lộ

(9) shortcut /ˈʃɔːtkʌt/ (n): lối tắt, đường tắt, việc đi cửa sau (nói về việc gian lận, đút lót)

(10) eliminate /ɪˈlɪmɪneɪt/ (v): loại bỏ, loại trừ

(11) illegal /ɪˈliːɡl/ (adj): bất hợp pháp, trái luật

(12)  justice /ˈdʒʌstɪs/ (n): công lý, công bằng

# injustice /ɪnˈdʒʌstɪs/ (n): sự bất công

=> unjust /ˌʌnˈdʒʌst/ (adj): mang tính bất công

(13) defence /dɪˈfens/ (v): lời biện hộ, lời cãi, sự bênh vực

(14) neglected /nɪˈɡlektɪd/ (adj): không được quan tâm, bị lơ đi

(15) stand for ST (v): ủng hộ cho cái gì, đại diện cho cái gì

BẢN TẠM DỊCH TIẾN VIỆT ĐẦY ĐỦ:

Tôi là Emmy Sawyer. Nếu tôi có thể mô tả về bản thân mình trong ba từ, chúng sẽ là “quyết tâm, nhân ái và sẵn sàng”: sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng chấp nhận thử thách và sẵn sàng lên tiếng trước những vấn đề rất liên quan và rất gần gũi hiện nay. Với tư cách là một trong những thí sinh trẻ nhất tại đây hôm nay, tôi muốn mang đến một góc nhìn mới mẻ và một tiếng nói mới để truyền cảm hứng và sức mạnh cho vẻ đẹp thế hệ mới của chúng ta. Cảm ơn bạn!

Nói về: SỰ HỐI LỘ

Tôi nghĩ rằng tôi coi trọng sự công bằng hơn mọi thứ và hối lộ là một hình thức của bất công. Và để cùng chung sống trong một xã hội, tôi cảm thấy tất cả chúng ta cần phải bình đẳng và có quyền bình đẳng. Và tôi nghĩ hối lộ là một trong những “con đường tắt” mà chúng ta cần loại bỏ bằng cách dạy mọi người hãy hạnh phúc như họ vốn có và đạt được ước mơ với chính mình và tự tin vào bản thân. Và bạn không cần phải hối lộ bất kỳ ai miễn là bạn tự tin rằng bạn là ai, bạn có thể đạt được bất cứ điều gì và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Cảm ơn!

Câu hỏi: Nếu bạn phát hiện ra rằng thành viên trong gia đình bạn có liên quan đến hành động bất hợp pháp, bạn sẽ xử lý như thế nào?

Như tôi đã nói, tôi là một người rất ủng hộ hệ thống tư pháp (công lý), vì vậy ngay cả khi có ai đó trong gia đình tôi, nếu có điều gì đó bất công, nếu tôi thấy điều gì đó, tôi sẽ nói với họ 1 số thứ. Và tôi muốn nhắc mọi người hãy lên tiếng nếu bạn thấy điều gì đó không ổn. Vậy thì bạn cần phải lên tiếng vì tôi muốn các bạn tự hỏi: Nếu không phải bây giờ thì khi nào, nếu không phải là tôi thì là ai? Cảm ơn mọi người!

Câu hỏi: Trên mạng xã hội, tôi đọc thấy một số người có xu hướng nói rằng bạn còn quá trẻ cho cuộc thi này. Bạn biết đấy, bạn cần thêm kinh nghiệm sống, đâu sẽ là lời biện hộ của bạn?

Tất cả các ý kiến ​​đều có giá trị, tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi không tin rằng tuổi tác là một yếu tố hạn chế. Tôi ở đây bởi vì tôi có mục đích và tôi có một thông điệp, và thông điệp đó là lên tiếng không chỉ cho thế hệ trẻ của tôi mà cho tất cả những thế hệ mà tôi cho là có vấn đề bị bỏ quên. Và bởi vì tôi ở đây với một thông điệp đầy đủ rằng bạn có thể làm bất cứ điều gì miễn là bạn biết mình là ai và bạn biết mình đại diện cho điều gì, thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra và bạn có thể đạt được ước mơ của mình. Cảm ơn mọi người!

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *