Clip: Top 4 trả lời ứng xử

Tại đêm chung kết chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái đất – Miss Earth 2023 vừa diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc City, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam vào tối ngày 22/12/2023, Top 4 chung cuộc đối mặt với câu hỏi ứng xử chung hóc búa và mang tính thời sự.

During the coronation of Miss Earth 2023 pageant held on December 22, 2022 at Van Phuc City, Ho Chi Minh City, Vietnam, Top 4 finalists faced a difficult and topical general conduct question.

Mỗi mỹ nhân của Top 4 đều đưa ra những quan điểm riêng để thuyết phục Hội đồng giám khảo với câu hỏi: “Như quan chức tại một hội nghị về khí hậu gần đây đã nói: “Không có cơ sở khoa học” nào đằng sau những lời kêu gọi loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch. Bạn có đồng ý không? Tại sao có hoặc tại sao không?”

Here’s how they responded to the question: “An official at a recent climate conference was quoted as saying there is no science behind coals for the phaseout of fossil fuels. Do you agree with this? Why or why not?”

Top 4 Hoa hậu Trái đất – Miss Earth 2023

Và kết quả chung cuộc, người đến từ Albania – Drita Ziri đã vượt qua 3 ứng viên còn lại để đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss Earth 2023. Chúng ta cùng điểm lại, các cô nàng đã trả lời thế nào trong phần thi ứng xử của Top 4.

And the final result, the beauty from Albania – Drita Ziri surpassed the other 3 candidates to be crowned Miss Earth 2023. Let’s review how the women of the Earth answered in the final question for Top 4 finalists.

Câu trả lời của Đỗ Thị Lan Anh – Việt Nam, đạt danh hiệu Hoa hậu Nước 2023:

Do Lan Anh – Vietnam’s Answer (Miss Earth Water 2023): 

Tôi tin rằng để có một tương lai bền vững hơn, chúng ta phải thực nghiệm với thiên nhiên cũng như con người. Và tôi tin rằng với bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có thể đạt được nó thông qua khoa học hoặc thông qua xã hội nhân đạo của chính chúng ta với tư cách là một cộng đồng thống nhất trên hành tinh – Trái đất của chúng ta.

“I believe that in order to have a more sustainable future, we must experiment with nature as well as humanity. And I believe that with anything that comes into our lives, we can achieve it through science or through our own humane society as one whole community of our planet earth.”

Câu trả lời của Yllana Marie Aduana – Philippines, đạt danh hiệu Hoa hậu Không khí 2023:

Yllana Marie Aduana – Philippines’ Answer (Miss Earth Air 2023): 

“Là người làm trong lĩnh vực y tế, tôi tin rằng mọi thứ đều bắt nguồn từ khoa học. Và tôi nghĩ món quà lớn nhất mà chúng ta có trong thế hệ này là những cơ sở kỹ thuật phức tạp mà chúng ta có, và do đó, có khoa học trong việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch. Nhưng có một điều mà chúng ta cũng có thể đồng ý là chúng ta luôn có thể sống theo lối sống không rác thải và bền vững. Tôi đã luôn thực hành nó vì sự bền vững sẽ luôn đảm bảo sự ổn định trong tương lai của chúng ta. Và nếu chúng ta có thể nắm vững các kỹ năng chuyển đổi chỉ từ việc tiết giảm, thì chúng ta sẽ có một tương lai xanh hơn và bền vững hơn.”

“As someone who is from the medical field, I do believe that everything roots from science. And I think that the greatest gift that we have in this generation is the sophisticated technical installations that we have, and so there is science in the phaseout of fossil fuels. But one thing that we can also agree on is we can always live the zero-waste and sustainable lifestyle. I’ve always been practicing it because sustainability will always ensure the stability in our future. And if we can master the transferability skills from a just phaseout, then we will have a greener and more sustainable future.”

Câu trả lời của Drita Ziri – Albania, đạt danh hiệu Hoa hậu Trái đất 2023:

Drita Ziri – Albania’s Answer (Miss Earth 2023): 

“Tôi tin rằng hiện tại có rất nhiều điều đang xảy ra với Trái đất của chúng ta, liên quan đến vấn đề này. Tại vì con người, tại vì thiếu ý thức, tại vì không nghĩ rằng mình có tác động để phá hoại, chỉ để thực sự tiến bộ trên thế giới này. Tôi tin rằng nếu chúng ta có thể gieo hạt giống tình yêu, chúng ta sẽ mang theo tất cả những giá trị khác mà chúng ta cần có: sự kiên trì, nhất quán, quyết tâm và thực sự là niềm đam mê chăm sóc Trái đất của chúng ta. Tôi có niềm đam mê với việc vận động chính sách của chúng ta, đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đây trước mặt các bạn ngày hôm nay.”

“I do believe that a lot is happening to our earth right now, regarding also this problem. It’s because of people, it’s because of unawareness, it’s because of not thinking that they do have the impact to do the undoing, to actually make progress in this world. I believe that if we can plant the seed of love we’re going to carry all the other values we need to have – persistence, consistency, determination, and actually passion for caring for our earth. I have passion about our advocacy, that’s why I am here in front of you today.”

Câu trả lời của Cora Bliault – Thái Lan, đạt danh hiệu Hoa hậu Lửa 2023:

Cora Bliault – Albania’s Answer (Miss Earth Fire 2023): 

“Tôi tin rằng nếu chúng ta có cách nhìn và cách lắng nghe phù hợp với những thứ đúng đắn như năng lượng xanh và năng lượng thay thế từ nhiên liệu hóa thạch, thì tôi tin rằng chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt trong việc chống lại lượng khí thải mà chúng ta đang thải ra hành tinh của mình và giúp hành tinh của chúng ta trở thành một nơi tốt đẹp hơn bằng cách đầu tư và giáo dục mọi người về các lựa chọn thay thế xanh hiện có.”

“I believe if the right eyes and ears are on the right thing like green energy and alternative from fossil fuels, I believe we can make a difference in combating the emissions we are giving out to our planet, and helping our planet becoming a better place by investing and educating people about the green alternatives there is.”

XEM THÊM | READ MORE:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *