Bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip, cùng với doanh nhân người Mexico – Raul Rocha Cantu, đã công bố một thông cáo báo chí để làm rõ rằng công ty của họ sẽ đồng sở hữu 50:50 của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

BANGKOK – Anne Jakkaphong Jakrajutatip, along with Mexican entrepreneur Raul Rocha Cantu, has published a press release to clarify that their company will be a strategic partnership or co-owner 50:50 of the Miss Universe Organization.

Nữ doanh nhân chuyển giới hàng đầu Thái Lan đã phải vật lộn để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính của JKN Global kể từ tháng 9 năm ngoái khi tập đoàn này gặp khủng hoảng vì không trả được khoản vay mua cổ phiếu trị giá 609 triệu baht. Anne và chị gái đã nhiều lần bị buộc phải bán cổ phần.

Thai leading transgender businesswoman has been struggle to deal with financial crisis of the JKN Global since September last year when it faced a crisis for failing to repay a 609 million baht stock loan. She and her sister were forced to sell their shares many times.

Vào tháng 11, JKN đã nộp đơn yêu cầu tiến hành khôi phục hoạt động kinh doanh lên Tòa án Phá sản Thái Lan.

In November JKN has filed petition for business rehabilitation proceeding to the Thai Bankruptcy Court.

Sau tin đồn phá sản và bán Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO), JKN Global Group Public Company Limited đã đưa ra tuyên bố vào ngày 23/1/2024 để thông báo tới Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan rằng họ đã bán cổ phần phổ thông của JKN Legacy Inc, chính là đơn vị điều hành Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ và sở hữu bản quyền Thương hiệu Hoa hậu Hoàn vũ cho Legacy Holding Group USA Inc (LHG).

After rumours of bankruptcy and selling Miss Universe Organization, JKN Global Group Public Company Limited issued a statement on January 23, 2024, to inform the Stock Exchange of Thailand that it has sold ordinary shares in JKN Legacy Inc, an entity operating the Miss Universe Organization (MUO) and owning the copyright of the Miss Universe Brand, to Legacy Holding Group USA Inc (LHG).

LHG đã mua được số lượng là 500 cổ phiếu, chiếm 50% tổng số cổ phiếu phát hành của JKN Legacy, với tổng giá trị giao dịch là 16.000.000 USD (khoảng 581.920.000 THB).

It sold in the amount of 500 shares, representing 50 percent of total issued shares in JKN Legacy, at the total transaction value of USD 16,000,000 (approximately THB 581,920,000).

Mục tiêu của thương vụ này được công bố là để nâng cao và tăng cường năng lực của MUO, bao gồm cả sự sẵn sàng về tài chính từ các nguồn vốn nhận được từ LHG. LHG cũng được coi là đối tác chiến lược toàn cầu quan trọng có thể tận dụng kinh nghiệm và chuyên môn tập thể của mình để thúc đẩy hoạt động kinh doanh Hoa hậu Hoàn vũ hướng tới các sản phẩm và dịch vụ cao cấp một cách xuất sắc.

The objective is to enhance and strengthen the capabilities of MUO, including financial readiness from capital sources received from LHG. LHG is also considered a significant global strategic partner which can leverage its collective experience and expertise to drive the Miss Universe business towards premium products and services with excellence.

Định vị trọng tâm của LHG sẽ là Quản lý thương hiệu và Phát triển tài năng cho các nghệ sĩ và thí sinh thi sắc đẹp. Về trách nhiệm và nhiệm vụ quản lý Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO), Công ty JKN Legacy và LHG đã phân chia trách nhiệm theo khu vực địa lý, cụ thể như sau:

Their focus will be on Brand Management and Talent Development for artists and beauty contestants. Regarding the responsibilities and duties of managing the Miss Universe Organization (MUO), the Company and LHG have divided the responsibilities based on geographical areas, outlined as follows:

1. Văn phòng chính của LHG tại Mexico sẽ chịu trách nhiệm về khu vực Bắc Mỹ và Nam Mỹ.

1. LHG’s main office in Mexico will be responsible for the North America and South America regions.

2. Văn phòng chính của JKN tại Thái Lan sẽ chịu trách nhiệm về khu vực Châu Á và tất cả các quốc gia còn lại khác.

2. The JKN’s main office in Thailand will be responsible for the Asia region and all other remaining countries.

Ngoài ra, JKN và LHG đã thống nhất bổ nhiệm và phân bổ nhân sự cấp điều hành có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để quản lý hoạt động tại văn phòng chính của JKN Legacy ở New York.

In addition, JKN and LHG have agreed to appoint and allocate executive-level employees with knowledge, skills, and experience to manage the operations at the main office of JKN Legacy in New York.

Cũng cần lưu ý rằng sau khi bán lại khoản đầu tư vào các công ty con, JKN Global Content vẫn sẽ nắm giữ 500 cổ phiếu của JKN Legacy, chiếm 50% tổng số cổ phần của JKN Legacy.

It is also noted that following the disposal of investment in subsidiaries, JKN Global Content will still hold 500 shares in JKN Legacy, representing 50 percent of the total shares in JKN Legacy.

Cổ phiếu của JKN Global Group Public Company Limited đã tăng 23% vào thứ Hai và 20,6% vào thứ Ba, sau tin đồn bán cổ phần Hoa hậu Hoàn vũ cho ông Raul Rocha. Rocha có hơn 35 năm kinh nghiệm trong các ngành bao gồm bất động sản, công nghiệp, năng lượng, chăm sóc sức khỏe, tiếp thị, hàng không, ô tô và giải trí trên khắp năm khu vực.

JKN Global Group Public Company Limited’s shares increased by 23% on Monday and 20.6% on Tuesday, following rumours of a sale of Miss Universe shares to Raul Rocha. Rocha has over 35 years of experience in industries including real estate, industrial, energy, wellness, marketing, aviation, automotive, and entertainment across five regions.

“Tôi sẽ làm việc cùng với cô Ann-Jakkraphong để dẫn dắt một kỷ nguyên thành công mới cho hoạt động kinh doanh MUO. Chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập phương hướng hoạt động kinh doanh và tận dụng mạng lưới đối tác kinh doanh và nguồn vốn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ phát triển các sản phẩm và dịch vụ mang thương hiệu Hoa hậu Hoàn vũ nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra”, ông Raul nói.

“I will work together with Miss Ann-Jakkraphong to lead a new era of success for the MUO business. We will mutually establish the direction of business operations and leverage a network of business partners and capital. We will assist in the development of Miss Universe-branded products and services in order to achieve the specified aims,” Mr. Raul said.

Credit/ Nguồn: Khaosod English

XEM THÊM | READ MORE:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *