Top 5 Question: A hundred year from today, who would have historians (1) select as the most influential (2) woman in the 21st century and why? Please show your real vision.
Amanda: So, If you ask me who I choose as the most powerful woman, I think all of us are the most powerful woman. Because as women, we are so strong and we’re so powerful. And if we put our mind into something (3), we can it just as hard. Thank you.

Top 3 Question: The picture of Temple of Dawn (4) has always been taken to symbolize (5) Thailand’s spirit and landmark (6). If you become the new Miss Universe Thailand, in what way would you represent yourself as one of the new iconics (7) of Thailand? Please show your real vision?
Amanda: If I were to represent Thailand. Honestly, I will show everyone myself because I often I get critique (8) of being half Thai half Canadian. But what I wanna say today is I am Thai, I was born to a Thai mother and I could not have been more Thai. So, I wanna to show you all of me, all of my Thai-ness because I am Thai.


VOCABULARY:

(1) historian /hɪˈstɔːriən/ (n): nhà sử học

(2) influential /ˌɪnfluˈenʃl/ (adj): có ảnh hưởng

(3) set/ put one’s mind into ST: nỗ lực/ chú tâm để làm điều gì đó

(4) Temple of Dawn /ˈtempl əv dɔːn/ (n): Chùa Bình Minh là tên tiếng việt của Wat Arun, ngồi chùa nổi tiếng ở thủ đô Băng Cốc, Thái Lan.

The picture of Temple of Dawn – Hình ảnh của Wat Arun (Chùa Bình Minh)

(5) symbolize /ˈsɪmbəlaɪz/ (v): biểu tượng cho …

(6) landmark /ˈlændmɑːk/ (n): địa danh nổi tiếng, dấu ấn hay điểm nhấn ở 1 nơi nào đó

(7) iconic /aɪˈkɒnɪk/ (adj): mang tính biểu tượng

=> iconics(n): biểu tượng

(8) critique /krɪˈtiːk/ (n): sự phê bình, chỉ trích

BÀI TẠM DỊCH ĐẦY ĐỦ SANG TIẾNG VIỆT:

Câu hỏi Top 5: Một trăm năm kể từ hôm nay, ai sẽ được các nhà sử học chọn là người phụ nữ có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 21 và tại sao? Hãy thể hiện tầm nhìn thực tế của bạn.

Amanda: Vì vậy, nếu bạn hỏi tôi chọn ai là người phụ nữ quyền lực nhất, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều là người phụ nữ quyền lực nhất. Bởi vì là phụ nữ, chúng ta rất mạnh mẽ và chúng ta rất mạnh mẽ. Và nếu chúng ta đặt tâm trí của mình để làm điều gì đó, chúng ta có thể làm thành công.Câu hỏi Top 3: Hình ảnh của Chùa Bình Minh luôn được lấy làm biểu tượng cho tinh thần và địa danh của Thái Lan. Nếu bạn trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, bạn sẽ thể hiện mình là một trong những biểu tượng mới của Thái Lan theo cách nào? Hãy thể hiện tầm nhìn thực tế của bạn?

Amanda: Nếu tôi đại diện cho Thái Lan. Thành thật mà nói, tôi sẽ cho mọi người thấy bản thân mình vì tôi thường bị chỉ trích là mang nửa dòng máu Thái – nửa Canada. Nhưng điều tôi muốn nói hôm nay là tôi là người Thái, tôi được sinh ra với một người mẹ Thái Lan và không thể nào hơn, tôi là người Thái Lan. Vì vậy, tôi muốn cho các bạn thấy tất cả về tôi, tất cả về người Thái của tôi vì tôi là người Thái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *