Top 3 Question: If there is only one dose (1) of Covid-19 vaccine left and you have to choose who to give it to: either between a 15-year-old or a senior citizen (2) of 70 years old. Who would you choose to give it to and why?

Winner – Miss Grand USA: I will choose to give it to the 16-year-old. Only because I believe that children are the future, they are going to make the world a better place. They are the ones that are going to set examples for (3) the future generation. And I believe that I will give it to the 16-year-old, because I want the 16-year-old to have a better future in life. I believe they are going to change the world. We need to change for our world.

1st Runner-up – Miss Grand Philippines: My heart goes to senior citizen, because my mom is training (4) senior citizen and I’d experienced the loss of my dad 4 years ago and I cannot to afford to lose my mom. My heart goes them because they are the most vulnerable (5) during this time. A 15-year-old has the stamina (6) to fight the Covid-19 pandemic. And with proper exercise and healthy living, they can live with it. I know as well that every citizen here will choose and never afford to lose their parents. And so, I will choose senior citizen.

2nd Runner-up – Miss Grand Guatemala: This decisions breaks my hearts. But, I would go with the youth.  Because they have the potential (7) for our country. If one thing I have learned from being in the Miss Grand International is that the young people need a platform to speak their voice. We have the potential to change our communities. All we need is the ability and a platform to do so. And I know that by giving it to the youth, they will help others around them. So that would be my decision.

VOCABULARY:

(1) dose /dəʊs/ (n): liều lượng, liều thuốc

(2) senior citizen /ˌsiːniə ˈsɪtɪzn/ (n): người cao tuổi

(3) example /ɪɡˈzɑːmpl/ (n): ví dụ, gương mẫu

=> set example for SO: làm gương cho ai đó

(4) train /treɪn/ (v): phát triển theo quy luật tự nhiên, ngày càng lớn lên, ngày càng già đi

=> Ở đây ngụ ý: Con người ngày càng già đi

(5) vulnerable /ˈvʌlnərəbl/ (adj): dễ bị tổn thương

(6) stamina /ˈstæmɪnə/ (n): sức chịu đựng

(7) potental /pəˈtenʃl/ (n): tiềm năng – (adj): có tiềm năng

BÀI TẠM DỊCH SANG TIẾNG VIỆT ĐẦY ĐỦ:

Câu hỏi cho Top 3: Nếu chỉ còn một liều vắc-xin Covid-19 và bạn phải chọn tiêm cho ai: trẻ 15 tuổi hoặc người già 70 tuổi. Bạn sẽ chọn tiêm nó cho ai và tại sao?

Hoa hậu – Miss Grand USA: Tôi sẽ chọn để tiêm cho đứa trẻ 16 tuổi. Chỉ vì tôi tin rằng trẻ em là tương lai, chúng sẽ làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Chúng là những người sẽ làm gương cho thế hệ tương lai. Và tôi tin rằng tôi sẽ trao nó cho đứa trẻ 16 tuổi, vì tôi muốn đứa trẻ 16 tuổi có một tương lai tốt đẹp hơn trong cuộc sống này. Tôi tin rằng chúng sẽ thay đổi thế giới. Chúng ta cần thay đổi vì thế giới của chúng ta.

Á hậu 1 – Miss Grand Philippines: Trái tim tôi dành cho những người cao tuổi, vì mẹ tôi ngày càng già đi và tôi đã trải qua sự mất mát người bố cách đây 4 năm và tôi không thể để mất mẹ. Trái tim tôi hướng về họ bởi vì họ là những người dễ bị tổn thương nhất trong thời gian này. Một đứa trẻ 15 tuổi có đủ sức chịu đựng để chống lại đại dịch Covid-19. Và chỉ cần tập thể dục hợp lý và sống lành mạnh, chúng có thể sống chung với nó. Tôi biết rõ rằng mỗi người ở đây sẽ lựa chọn và không bao giờ để mất cha mẹ của mình. Và vì vậy, tôi sẽ tiêm cho người cao tuổi.

Á hậu 2 – Miss Grand Guatemala: Quyết định này khiến trái tim tôi tan nát. Nhưng, tôi lựa chọn đồng hành cùng người trẻ. Vì họ có tiềm năng cho đất nước chúng ta. Có một điều tôi học được từ cuộc thi Miss Grand International đó là các bạn trẻ cần có một nền tảng để nói lên tiếng nói của mình. Chúng tôi có tiềm năng thay đổi cộng đồng của mình. Tất cả những gì chúng tôi cần là khả năng và một nền tảng để làm được điều đó. Và tôi biết rằng bằng cách tiêm cho giới trẻ, chúng sẽ giúp đỡ những người xung quanh mình. Vì vậy, đó sẽ là quyết định của tôi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *