1. EMPOWERING FINAL WORD (Top 3 – Final Look)

I grew up in a world where a woman who looks like me, with my kind of skin and my kind of hair, was never considered (1) to be beautiful. I think that it is time that stops today. I want children to look at me and see my face, and I want them to see their faces reflected (2) in mine.

2. TOP 3 FINAL QUESTION

Question: “What is the most important thing we should teach young girls today?”

Zozibini: “I think the most important thing we should be teaching (3) young girls today is leadership (4). It’s something that has been lacking in (5) young girls and women for a very long time, not because we don’t want to but because of what society (6) has labeled (7) women to be. I think we are the most powerful beings (8) on the world, and that we should be given every opportunity. And that is what we should be teaching these young girls: to take up space (9). Nothing is as important as taking up space in society and cementing (10) yourself.”

3. TOP 5 QUESTION & ANSWER

Question: Are leaders of today doing enough to protect future generations (11) from climate change (12)? If not, what more should they be doing?

Answer: “I think that the future leaders could do a little bit more. But, however, I feel like we as individuals (13), ourselves, can also play a part (14) in making the climate and the way it should be in the future. I mean, we have children protesting (15) for climate, and I feel like as adults we should join as well. We should have corporations (16) join as well, and the government should take it seriously (17). I mean, from sixth grade, I’ve been learning that the climate is deteriorating (18) and the planet is dying, and it is up to us to keep our planet safe. Thank you.”

VOCABULARY & GRAMMAR:

(1) consider /kənˈsɪdə(r)/ (v): nghĩ về, lưu tâm đến, xem xét

(2) reflect /rɪˈflekt/ (v): phản chiếu, phản ánh

(3) should be teaching – Công thức nhấn mạnh điều bạn đang nói:

– Should be V_ing: thật sự nên
– Will be V_ing: thật sự sẽ

Note: Gặp dạng “Should be” hoặc “”Will be” này, nhiều bạn sẽ chọn ngay V3, tuy nhiên hãy dịch lướt qua xem nghĩa chủ động hay bị động mới chọn V_ing hay V3.

(4) leadership /ˈliːdəʃɪp/ (n): cương vị lãnh đạo, sự lãnh đạo

(5) lack /læk/ (v)-(n): thiếu / sự thiếu thốn

=> be lacking in ST: thiếu cái gì đó, ko đủ cái gì đó

(6) society /səˈsaɪəti/ (n): xã hội

(7) label /ˈleɪbl/ (v)-(n): dán nhãn, liệt vào loại, gán cho là

(8) beings /ˈbiːɪŋ/ (n): sinh vật sống

=> human = human beings /ˈhjuːmən ‘biːɪŋ//: con người

(9) take up space: chiếm hết chỗ; giành lấy một vị trí, khoảng trống cho mình

(10) cement  /sɪˈment/ (v): trám vào, hàn vào, thắt chặt, gắn bó

(11) generation /ˌdʒenəˈreɪʃn/ (n): thế hệ

(12) climate change /ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/ (n): biến đối khí hậu

(13) individial /ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/ (n): cá thể, một mình

(14) play a part in ST = play a role in ST: đóng 1 vai trò, là 1 phần của gì đó

(15) protest /ˈprəʊtest/ (v): biểu tình, phản kháng, chống đối

# protect /prəˈtekt/ (v): bảo vệ

(16) corporation /ˌkɔːpəˈreɪʃn/ (n): nhóm người, tập thể, tập đoàn

(17) take ST seriously (idiom): nghĩ, làm điều gì đó nghiêm trọng lên

(18) deteriorate /dɪˈtɪəriəreɪt/ (v): trở nên tồi tệ hơn, hư hỏng

BÀI TẠM DỊCH TIẾNG VIỆT ĐẦY ĐỦ:

1. THÔNG ĐIỆP TRUYỀN CẢM HỨNG (Top 3)

Tôi lớn lên trong một thế giới nơi một người phụ nữ trông giống tôi, với làn da và mái tóc như tôi, chưa bao giờ được coi là xinh đẹp. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc điều đó nên dừng lại vào hôm nay. Tôi muốn trẻ em nhìn vào tôi và nhìn thấy khuôn mặt của tôi, và tôi muốn chúng nhìn thấy khuôn mặt của chúng phản chiếu trong tôi.

2. VẤN ĐÁP TRONG TOP 3

Câu hỏi: “Điều quan trọng nhất chúng ta nên dạy các cô gái trẻ ngày nay là gì?”

Zozibini: “Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất chúng ta nên dạy cho các cô gái trẻ ngày nay là khả năng lãnh đạo. Đó là điều mà cô gái trẻ và phụ nữ đang thiếu trong một thời gian rất dài, không phải vì chúng tôi không muốn mà vì đó là điều xã hội gắn mác phụ nữ phải vậy. Tôi nghĩ chúng ta là những sinh vật mạnh mẽ nhất trên thế giới và chúng ta nên được trao mọi cơ hội. Và đó là điều chúng ta nên dạy cho những cô gái trẻ này: giành lấy ví trí cho mình. Không có gì quan trọng bằng việc tự chiếm lấy vị trí cho mình trong xã hội và gắn kết chính mình với họ.”

3. VẤN ĐÁP TRONG TOP 5

Câu hỏi:Các nhà lãnh đạo của ngày hôm nay có làm đủ để bảo vệ các thế hệ tương lai khỏi biến đổi khí hậu? Nếu không, họ nên làm gì hơn nữa?

Zozibini: “Tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo tương lai có thể làm nhiều hơn một chút nữa. Nhưng, tuy nhiên, tôi cảm thấy như chính cá nhân chúng ta, cũng có thể đóng góp một phần trong việc tạo ra khí hậu và cách nó sẽ diễn ra trong tương lai. Chúng ta có trẻ em biểu tình cho khí hậu, và tôi cảm thấy người lớn chúng ta cũng nên tham gia. Chúng ta cũng nên có các tập đoàn tham gia, và chính phủ nên nghiêm túc. Nghĩa là, từ lớp sáu, tôi đã học được rằng khí hậu đang xấu đi và hành tinh đang chết dần, và chúng ta phải giữ cho hành tinh của chúng ta an toàn. Cảm ơn các bạn.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *