Final question: “What important quality (1) should a leader display (2) in the midst of (3) a pandemic (4)?”

Winning answer: A leader should display having a green thumb (5) because at this point in time (6) we have a shortage (7) in food supply (8) so it’s important to open the eyes (9) of people to embrace (10) having a sustainable (11) life and start urban (12) agriculture (13) at their own homes. After all (14) a green life is a better life and I hope the leader will give that to us.

Top 10 question: “What is your take on (15) social distancing (16) , wearing a mask (17), and washing your hands more often?”

Her answer:

I think taking social distancing and taking proper (18) precaution (19) is should still be continued despite us being in GCQ (20). We are allowed to go back to our jobs not because it is safe but because livelihood (21) is important, so let us not put (22) our guards (23) down. Let’s continue to take cautions and let’s work in solidarity (25) to put an end to this pandemic.

VOCABULARY & GRAMMAR:

(1) quality /ˈkwɒləti/: phẩm chất, đức tính

(2) display /dɪˈspleɪ/ (v): thể hiện, phô bày, biểu lộ ra

(3) midst /mɪdst/ (n): giữa = middle /ˈmɪdl/

=> in the midst/middle of ST: ở giữa của 1 thứ gì đó

(4) pandemic /pænˈdemɪk/ (n): dịch lớn, đại dịch (xảy ra khắp thế giới)

(5) have a green thumb /ˌɡriːn ˈθʌm/: Người rất giỏi trong việc trồng trọt

(6) at this point in time: ở thời điểm cụ thể hiện tại

(7) shortage /ˈʃɔːtɪdʒ/ (n): sự khan hiếm, sự thiếu thốn

=> There is no shortage of … = there are plenty of …: có nhiều 1 thứ gì đó

(8) supply /səˈplaɪ/ (n): nguồn cung câp, sự cung cấp

(9) open one’s eyes: làm tỉnh ngộ, sáng mắt ra, …

(10) embrace /ɪmˈbreɪs/ (v): nắm lấy (thời cơ), đi theo (đường lối)

(11) sustainable /səˈsteɪnəbl/ (adj): bền vững (thân thiện với môi trường), hoặc có thể chống đỡ được

(12) urban /ˈɜːbən/ (adj): thuộc về thành thị

# rural /ˈrʊərəl/ (adj): thuộc về nông thôn

(13) agriculture /ˈæɡrɪkʌltʃə(r)/ (n): nông nghiệp

(14) after all : sau hết, cuối cùng (thường dùng khi bạn nêu lên quan điểm gì đó)

(15) your take on => One’s take on ST: quan điểm, ý kiến về 1 vấn đề gì đó

(16) social distance /ˌsəʊʃl ˈdɪstəns/ (n): giãn cách xã hội

(17) mask /mɑːsk/ (n): khẩu trang, mặt nạ

Từ này xuất hiện trong bài Phỏng vấn Hoàng Thùy dưới hồ bơi tại Miss Universe 2019

(18) proper /ˈprɒpə(r)/ (adj): đúng, thích đáng, thích hợp

=> #improper /ɪmˈprɒpə(r)/ (adj): không thích hợp, ko đứng đắn

(19) precaution /prɪˈkɔːʃn/ (n): sự phòng ngừa, sự đề phòng

(24) caution /ˈkɔːʃn/ (n): sự thận trọng, sự cẩn thận

(20) GCQ: General Community Quarantine /ˈdʒenrəl  kəˈmjuːnəti  ˈkwɒrəntiːn/ (n): Khu vực áp dụng cách ly cộng đồng cơ bản (những nơi có nguy cơ thấp, được nởi lỏng hơn)

=> ECQ: Enhanced Community Quarantine: Khu vực áp dụng cách ly cộng đồng nâng cao (những nơi có nguy cơ lây nhiễm và số ca nhiễm tăng cao)

(21) livelihood /ˈlaɪvlihʊd/ (n): phương kế sinh nhai, sinh kế, cuộc sống mưu sinh

(22) put down (v): bỏ không duy trì, thôi không giữ lại, hạ bệ, tước quyền

(23) guard /ɡɑːd/ (n): trạng thái cảnh giác trước sựu tấn công, tư thế sẵn sàng tự bảo vệ

(25) solidarity /ˌsɒlɪˈdærəti/ (n): sự đoàn kết, tình đoàn kết

BÀI TẠM DỊCH TIẾNG VIỆT ĐẦY ĐỦ:

Câu hỏi Top 5: “Nhà lãnh đạo nên thể hiện phẩm chất quan trọng nào giữa đại dịch?”

Câu trả lời chiến thắng:

“Một nhà lãnh đạo nên thể hiện là Người rất giỏi trong việc trồng trọt bởi vì tại thời điểm này chúng ta thiếu nguồn cung cấp thực phẩm, vì vậy điều quan trọng là phải đánh thức mọi người để có một cuộc sống bền vững và bắt đầu nông nghiệp đô thị tại nhà của họ. Sau tất cả, cuộc sống xanh là một cuộc sống tốt hơn và tôi hy vọng nhà lãnh đạo sẽ trao điều đó cho chúng ta.

Câu hỏi Top 10: “Quan điểm của bạn thế nào về giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên hơn?”

Câu trả lời của cô ấy:

Tôi nghĩ rằng việc thực hiện giãn cách xã hội và phòng ngừa thích hợp vẫn nên được tiếp tục mặc dù chúng tôi đang ở trong Khu vực áp dụng cách ly cộng đồng cơ bản. Chúng ta được phép quay trở lại với công việc của mình không phải vì nó an toàn mà vì sinh kế rất quan trọng; vì vậy chúng tôi không đặt trạng thái cảnh giác của mình hạ thấp. Hãy tiếp tục cảnh giác và hãy làm việc trong đoàn kết để chấm dứt đại dịch này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Vui lòng nhập các thông tin *